Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Visitationsretningslinje for henvisning af patienter med akutte tandproblemer med mistanke om eller konstateret COVID-19 i Region Syddanmark.

Herunder beskriver de forskellige fold-ud punkter, hvordan tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunal børne- ungdomstandpleje og omsorgstandpleje under COVID-19 epidemien skal visitere og varetage egne patienter, samt hvorledes visitation af patienter med COVID-19 symptomer eller konstateret COVID-19 skal håndteres.

Alle tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunale børne- og ungdomstandplejer og omsorgstandpleje har under COVID-19 epidemien et skærpet ansvar i forhold til at efterleve de retningslinjer, som udsendes af Sundhedsstyrelsen og dermed medvirke til at minimere smittespredning og mindske presset på landets hospitaler. Se: www.sst.dk 

Adresse

Kæbekirurgisk Klinik
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon

7918 2145.

SKS-nummer

550108T.

Lokationsnummer

5790000215492.

Afdelingsledelse

Ledende overtandlæge Jens Thorn
Ledende oversygeplejerske Døne Bagdat

Behandlingsspektrum

Tand-, mund- og kæbekirurgiske problemstillinger, der ikke kan håndteres i privat praksis.

Ambulanttilbud

Åbent behandling udføres kun i dagarbejdstid.

Særlige forhold

Korrektiv og rekonstruktiv kæbekirurgi er afdelingens kerneområder.

Hvem kan henvise?

 •  Internt fra regionens hospitaler.
 •  Tandlæger
 •  Speciallæger

Hvilke patienter kan henvises?

Kæbekirurgisk afdeling modtager patienter inden for afdelingens behandlingsområde
Dento-alveolære problemstillinger modtages, når omfanget er af en størrelse eller kompleksitet, så indgrebet bør foregå i hospitalsregi. Desuden modtages patienter, hvis almentilstand ikke tillader, at indgrebet foretages i primærsektoren. Kæbekirurgisk afdeling modtager derfor ikke patienter til almindelig tandbehandling, herunder tandekstraktioner og operativ fjernelse af tænder, i hverken lokal eller generel anæstesi.

Hvordan henviser jeg?

Skal du henvise en patient til Kæbekirurgisk afdeling sker dette via EDI-portalen som dynamisk henvisning - generel henvising. Henvisningsteksten skrives i EDI-portalen og må ikke vedhæftetes som fil og alle punkter skal udfyldes. Vi forventer, at der vedhæftes relevante vellignende fotos og røntgenbilleder til henvisningen.

Vejledning til ”den gode henvisning”.

En god henvisning starter det gode patientforløb. Indeholder henvisningen de nødvendige oplysninger, kan patienten lettere visiteres til den korrekte undersøgelse og behandling.  Nedenstående vejledning er derfor ikke en ”minimums-henvisning”, men inspiration til hvilke tanker, der bør tænkes, når en patient henvises. Nedenstående kan også anvendes som inspiration til hvilke forhold, der bør journaliseres.

Henvisningen bør indeholde følgende:

Kort anamnese indeholdende relevante oplysninger for den ønskede undersøgelse:

 • Allergi
 • Almen sundhedsstatus
 • Medicin
 • Tobak
 • Alkohol
 • Behov for tolk
 • Psykiske lidelser og problemstillinger
 • Subjektive oplysninger
 • Objektive fund
 • Sygdomsforløb
 • Tentativ diagnose og behandlingsforslag
 • Vedhæft meget gerne vellignende fotos og relevante røntgenoptagelser.

Inspiration til gode henvisninger for følgende patientkategorier:

Patienter henvist AKUT med mistanke om alvorlig sygdom og/eller malignintet. Eksempler på akutte tilstande:

 • Tilstande med mistanke om malignitet
 • Frakturer
 • Infektion med påvirket almentilstand, som ikke kan håndteres i tandlægepraksis
 • Mistanke om pludselig opstået anterior discus displacering
 • I disse tilfælde skal du altid kontakte afdelingen telefonisk, så du sikre, at henvisningen er kommet frem.
 • Henvisningen bør altid indeholde et direkte telefonnummer til den henvisende læge/tandlæge.

Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. 
Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

Slimhindelidelser

Her er den almene anamnese væsentlig, specielt livsstilsfaktorer som tobak og alkohol. Oplysninger om patientens almene helbred og medicin har ligeledes væsentlig betydning for visitationen. Subjektive symptomer bør altid angives. Objektive fund suppleres ofte af et godt foto, og beskrivelsen af dine kliniske fund kan inkludere følgende:

 • Lokalisation
 • Udbredelse
 • Farve
 • Form
 • Konsistens
 • Sår/blødning
 • Palpatoriske forandringer:
  • Ændringer i konsistens
  • Forskubbelighed
  • Induration
  • Smerter
 • Ændringer i tilstanden

Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

Kæbeledsdysfunktion:

Patienter modtages efter, at der er foretaget konservativ behandling ved egen tandlæge, alternativt modtages patienter med et atypisk sygdomsmønster direkte fra egen tandlæge og evt. læge. Patienter med pludselig opstået anterior discus displacering modtages fremskyndet. Henvisningen bør være udførlig omkring din undersøgelse af tyggeapparatet:

 • Subjektive oplysninger:
  • Symptom varighed og intensitet
  • Funktionsændringer/nedsættelse
  • Effekt af evt. tidligere behandling
 • Objektive fund:
  • Gabeevne inkl. evt. deviation
  • Palpationsømheder
  • Ledlyde
  • Generel tandstatus
  • Okklusionsforandringer
 • Dine og andres tidligere behandlinger, herunder behandlingsvarighed og effekt.:
  • RFS-skinne
  • Fysioterapi
  • Medicinsk behandling
  • Relevant røntgen vedhæftes.

Udredning af atypiske ansigtssmerter

Denne patientgruppe skal altid først udredes for kæbeledsdysfunktion hos egen tandlæge jvnf. ovenstående vejledning. I henvisningen bør tidligere behandling med relevans for smerterne anføres, gerne med angivelse af tidspunkt og eventuel effekt af behandlingen. Relevant røntgen vedhæftes.

Rekonstruktion af kæbeknogle og/eller implantatbehandling for senere dental rehabilitering

Der modtages henvisninger på patienter med:

 • Svær atrofi af processus alveolaris
 • Tidligere strålebehandlede patienter (hoved/hals)
 • Tidligere resektion af processus alveolaris
 • Patienter i højdosis og adjuverende antiresorptiv behandling.

Følgende skal fremgå af henvisning:

 • Vanlig oplysning om almentilstand og medicinforbrug
 • Ernæringsstatus – eks. BMI
 • Tobak og alkohol – patienter med tobaksforbrug og alkoholmisbrug tilbydes ikke behandling.
 • Tidligere tandbehandling
 • Årsag til tandtab
 • Tidligere protetiske behandlinger
 • Nuværende problemstilling
 • Tentativ behandlingsplan for evt. resttandsættet
 • Tentativ protetisk behandlingsplan, inklusiv ønsket implantatsystem
 • Økonomisk afstemning med patienten

Røntgen skal vedhæftes, som minimum OTP optagelse.

Vækstbetingede kæbeanomalier og malokklusion

Henvisning af denne patientgruppe kræver en grundig anamnese som beskrevet under ”den gode henvisning”.

Yderligere bør følgende subjektive oplysninger angives

 • Ønsker og forventninger.

Objektive fund:

 • Ansigtsfysignomi.
 • Okklusion:
  • Sagittal okklusion angivet i cusp-bredde og angivelse af horisontalt overbid i mm.
  • Vertikalt okklusion angivet som det vertikale overbid, samt angivelse af evt. ganepåbidning.
  • Transversel okklusion (krydsbid/saksbid).
 • Tandsættets generelle status – slid, fyldninger, parodontitis.
 • Gerne fotos af okklusion og ansigtsfysiognomi.

God mundhygiejne er en forudsætning for behandling. Ingen tobak. Såfremt der er tale om et tandsæt, som også kræver protetisk rehabilitering, skal den efterfølgende protetiske behandling kort beskrives. Patienten skal være bekendt med omfanget og egenbetaling af den protetiske behandling.

Ortodontisk kirurgi - er afdelingens kerneydelse

Evaluering af 3D CBCT pre- og post ortodontisk-kirurgisk behandling:

 • Metodeudvikling og applikationsstudier af:
  • Skelettal analyse
  • Luftvejsanalyse incl volumenforandringer
  • behandlingspræcision
  • skelettal stabilitet
  • kæbeledsmorfologi
  • Bløddelsanalyse og prædiktering
  • analyse-automatisering

PhD studier:

 • Kæbeleds analyse – morfologiske forandringer efter ortodontisk kirurgisk behandling, ledskålsforandringer , livskvalitetsparametre 2021 -2025
 • Livskvalitetsstudie efter ortodontisk kirurgisk behandling. I samarbejde med Aarhus Tandlægeskole,  2019-2022
 • Kvalitetssikringsprojekt af implantatbehandling på patienter med tandaplasi, 2017 -2024

PROM studier:

 • Bløddelsanalyse – bløddelsprædiktering ved ortodontisk kirurgisk behandling, patientinvolvering
  Livskvalitetsstudie efter ortodontisk kirurgisk behandling (PhD: 2019-2022)
 • Kæbeleds analyse – morfologiske forandringer efter ortodontisk kirurgisk behandling, ledskålsforandringer , livskvalitetsparametre (PhD: 2021 -2025)
 • Kvalitetssikringsprojekt af implantatbehandling på patienter med tandaplasi, (PhD:2017 -2024)

OSAS – obtruktiv søvnapnø syndrom studie:

 • Prospektiv analyse af luftvejsforandringer som effekt af maxillo-mandibulær fremføring

Unilateral kæbeledshyperplasi:

 • Effekt af intraoral kondylektomi på fortsat patologisk udvikling
 • Værdien af NaF-Pet skanning kontra SPECT skanning

Rekonstruktiv kirurgi:

 • MAXIBONE – effekten af stamceller på knogleregeneration før implantatinstallation – EU, H2020, fase III internationalt multicenterstudie
 • Behandling af ekstrem processus alveolaris maxil-atrofi behandlet enten ved ossøs genopbygning efterfulgt af dental implantatinstallation eller ved anvendelse af zygoma-implantat installation – randomiseret studie

Oral medicin:

Effekten af kryoterapi på vaskulær malformation i mundslimhinden

Alle patienter som henvender sig til tandlægepraksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje skal vurderes telefonisk inden fremmøde på klinikken for vurdering af, om patienten har COVID-19 symptomer (feber, hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine) og om det er en behandlingskrævende tilstand, som hører under kritiske funktioner. Se nærmere i Håndtering af COVID-19: varetagelse af kritiske funktioner i tandplejen i forbindelse med epidemi med COVID-19 af 3. april 2020.

COVID-19 negative patienter – inden for normal åbningstid: Patienter behandles som udgangspunkt af egen privatpraktiserende tandlæge, kommunal tandpleje eller omsorgstandpleje, hvor patienten er tilknyttet, efter de til enhver tid gældende SST-udmeldinger vedrørende kritiske funktioner, der skal gennemføres under COVID-19.

COVID-19 negative patienter – uden for normal åbningstid: Patienter med behandlingskrævende akutte tilstande uden for egen tandlæges åbningstid kan henvende sig til Tandlægevagten på telefon 9944 0809. Der kan ringes til Tandlægevagten lørdag, søndag og helligdage fra klokken 9 -12. Tandlægevagten modtager kun patienter efter telefonisk konsultation.

Se åbningstider på https://www.regionsyddanmark.dk/wm211080 

COVID-19 positive patienter eller patienter med COVID-19 symptomer - tidspunktet for behandling skal som udgangspunkt udskydes, indtil patienten har været symptomfri i 48 timer, og behandling kan gennemføres uden smitterisiko.

Via telefonkonsultation afgøreres om sufficient foreløbig behandling kan være brug af relevant smertestillende medicin og/eller antibiotika, så fremmøde kan undlades. Når patienten har været symptomfri i 48 timer, betragtes patienten som smittefri og behandling kan gennemføres hos egen tandlæge.

Såfremt der trods den primære indsats er behov for fremmøde til akut behandling skal patienten henvises til COVID-19 test.

Denne visitationsretningslinje gælder alle patienter med behov for tandbehandling under COVID-19 epidemien og er gældende i perioden 8. april – 30. juni 2020 eller til eventuel opdatering af retningslinjerne. Retningslinjen er udarbejdet af Mette Beate Bjergager i samarbejde med Jens Jørgen Thorn, Kristian Thesbjerg og Christian Jacobsen.

APPFWU01V