Skip til primært indhold

Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit B2, Esbjerg

Læs mere herunder

Velkommen til Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit B2, Esbjerg. Vi er en sengeafdeling, der varetager indlæggelser med henblik på udredning og behandling.

Som udgangspunkt har Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende. Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem, man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter. Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile. Men af hensyn til netop patienternes behov for hvile, frabedes besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00 samt efter kl. 21.00.

Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for dig som pårørende, kan det dog aftales med personalet, at du også opholder sig hos patienten i dette tidsrum.

Indlæggelse

Når det kræver en længere indlæggelse til afklaring af din sygdom eller genoptræning, overflyttes du fra Fælles Akutmodtagelse til Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg. Formålet med indlæggelsen er at få stillet en korrekt diagnose, få nødvendig akut behandling, hurtig opstart af genoptræning samt indledning af forebyggende behandling.

Ved indlæggelsen skal du medbringe sædvanlig medicin (eller en opdateret oversigt over dét medicin du tager) samt eventuelle hjælpemidler og specielle plejeprodukter. Hvis du medbringer medicin hjemmefra, skal du i samarbejde med os aftale, hvordan den skal administreres. Medicinen skal være tydeligt mærket med navn og CPR-nummer. Aftal altid med plejepersonalet, hvordan medicinen opbevares, mens du er indlagt. Du må gerne medbringe dit eget tøj, badekåbe og toiletsager. Derudover kan det være en god ide at medbringer bøger, blade o.l.

Undersøgelser

Du får taget en række blodprøver for at sikre, at din tilstand ikke er opstået som følge af en anden sygdom. Din hjerterytme vil blive undersøgt ved hjertekardiogram (EKG), og i visse tilfælde laver vi en røntgenundersøgelse af dine lunger og dit hjerte, da nogle hjertesygdomme kan være årsagen til kredsløbsforstyrrelser i hjernen. Du får lavet en CT-skanning af hjernen, som kan afgøre, om der er tale om en blodprop eller en blødning i hjernen. Denne viden er afgørende for lægens valg af behandling. Nogle gange laver vi også en MR-skanning, som er en undersøgelse, der benytter magnetfelter til at skabe et billede af hjernens væv og blodårer. Hvis der er mistanke om, at det er en forkalkning eller forsnævring af blodåren, der er årsag til en blodprop, undersøges halsens pulsårer med ultralyd. Hvis lægen skønner, at en hjertesygdom er årsagen, foretages også en ultralydsundersøgelse af dit hjerte.

Behandling

Plejepersonalet i afdelingen er opdelt i teams, og det team, du er tilknyttet, vil dagligt være behjælpelig med personlig pleje, medicin, eventuelle spørgsmål før, under og efter stuegang, samt hvis der opstår andre ting, du ønsker at drøfte. Under stuegangen gennemgår lægen behandlingsplanen og vurderer, hvorvidt forløbet følger planen. Du bliver oplyst om resultatet af evt. udførte undersøgelser, og lægen tager stilling til behovet for yderligere undersøgelser. I weekender og på helligdage bliver der gået stuegang ved behov. Udover stuegangen vil du efter behov blive tilset af en læge.

Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg har fast tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter. De er med til at vurdere dit eventuelle behov for genoptræning både under og efter indlæggelsen. Hvis du har fået en blodprop eller blødning i hjernen påbegyndes genoptræningen af eventuelle mistede funktioner umiddelbart efter indlæggelsen og fortsætter sideløbende med øvrige undersøgelser og behandling. Genoptræningen er altid individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i netop dit behov. For at genoptræningen har størst mulig effekt, er det vigtigt, at du deltager aktivt i genoptræningen for at genvinde de tabte funktioner, samt at du giver udtryk for dine ønsker og behov.

Udskrivelse

Inden udskrivelsen fra Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg vil vi sammen med dig og dine pårørende vurdere behovet for hjælp derhjemme. Det kan for eksempel være støtte til at vende tilbage til jobbet. Det kan også være i form af hjemmebesøg, hvor fysio- og ergoterapeuter sammen med jer mødes med repræsentanter fra kommunen for at se på, om der er behov for ændringer i boligen, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske eller lignende. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med specialiseret genoptræning i en kortere eller længere periode efter indlæggelsen på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg. Dette foregår på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Ved behov for længerevarende genoptræning vil vi, i samråd med dig og dine pårørende, indstille dig til et videre indlæggelsesforløb dér.

Hvis genoptræningen ikke kræver indlæggelse, når behandlingen på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg er afsluttet, men du fortsat har behov for genoptræning, udarbejder vi en genoptræningsplan. I sådanne tilfælde bliver den efterfølgende genoptræning varetaget af terapeuter i din kommune.

Vi er en sengeafdeling, hvor du bliver modtaget til indlæggelse, udredning og behandling af sygdomme i hjernen og nervesystemet, herunder blodpropper og blødninger i hjernen. Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akutmodtagelse (FAM), hvor du undersøges og stabiliseres, inden du køres til Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg.

Som specialfunktion har Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg udredning og behandling af hjerne- og nervesygdomme, hvor dette ikke kan foregå uden en indlæggelse.

Håndhygiejne

For at undgå spredning af virus og bakterier er det vigtigt, at både personale, patienter og besøgende tænker på håndhygiejnen.Indlagte patienter kan være særligt modtagelige for smitte, derfor beder vi dig vaske eller desinficere dine hænder:

Som patient:

  • før du spiser
  • når du har været på toilettet
  • når du har pudset næse eller efter nys eller hoste
  • efter du har berørt evt. sår, forbindinger, dræn eller katetre
  • før du forlader sengestuen

Som besøgende:

  • når du ankommer til afdelingen
  • før og efter du hjælper en patient
  • når du har været på toilettet
  • når du har pudset næse eller efter nys eller hoste
  • før du forlader sengestuen

Kiosk

Der er mulighed for at benytte Café Finsen, som er beliggende i forhallen. Derudover kommer en kioskvogn rundt på afdelingerne 2-3 gange om ugen.

Kontaktperson

Når du indlægges på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg, får du tildelt en navngiven sundhedsfaglig kontaktperson. Du får udleveret et visitkort med oplysninger om navn og telefonnummer til afdelingen.Det vil dog altid være det personale, der er på arbejde, som besvarer spørgsmål omkring undersøgelser, pleje og behandling. Når du er færdigbehandlet, ophører kontaktpersonsfunktionen.

Mobiltelefon

Det er tilladt at anvende privat mobiltelefon under indlæggelsen. Vi forventer, at du bruger din mobiltelefon hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller personalets arbejde.Det er også muligt at medbringe egen computer. Det er muligt at anvende sygehusets trådløse netværk - kontakt personalet.

Patientsikkerhed

Indlæggelsen skal være så sikker som mulig for patienten, og vi arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre.Ved at følge nedenstående råd kan du som patient selv bidrage til at øge sikkerheden omkring din behandling og indlæggelse.

Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt, at du forstår, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får. Accepter ikke svar, du ikke forstår. Du er velkommen til at have pårørende med til samtaler og stuegang. Længerevarende samtaler bedes aftalt på forhånd med den enkelte læge.

Fortæl os om dine vaner

Det er godt at informere personalet om, hvad du får af medicin, også alternativ behandling, kosttilskud, naturprodukter, samt om du følger særlige kostråd. Du skal også sige til, hvis du er overfølsom overfor medicin, mad eller andet.

Skriv ned undervejs

Før gerne dagbog over det, du oplever, når du skal til samtale om undersøgelser og resultater. Skriv gerne spørgsmål ned undervejs, så du får spurgt om alt, når du taler med lægen.

Flere ører hører bedre

Tag gerne din pårørende med, når du skal til samtale om undersøgelser og resultater. Det er en fordel at flere har hørt, hvad lægen siger, så alle nuancer kommer med. Lad evt. en anden tage samtalen

Hvis du selv mangler overskud, er du velkommen til at bede personalet om at gennemgå din sygdom og dine behandlinger med en af dine pårørende.

Godkend dig selv

Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin. Sig til hvis det gør ondt
Det er vigtigt, at vi kender dine symptomer, også hvis de opstår andre steder, end netop dér, hvor du er syg.

Når du skal hjem

Husk at spørge om, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv skal gøre, og om du skal komme til efterambulant kontrol.

Kend din medicin

Du skal vide, hvad din medicin hedder, hvordan den virker samt hvordan og hvor længe, du skal tage den. Før en liste over al den medicin, du får. Sørg også for at kende medicinens eventuelle bivirkninger og spørg, om særlige typer mad eller drikkevarer kan påvirke behandlingen negativt. Ovenstående er hentet fra ”10 gode råd til patienter om patientsikkerhed”, som er udarbejdet af Dansk Selskab for patientsikkersikkerhed og Trygfonden.

Præst

Esbjerg og Grindsted Sygehus har en sygehuspræst ansat. Du kan tale med sygehuspræsten om alt, ikke kun det religiøse.Når man bliver syg, kan tilværelsen virke kaotisk og måske håbløs. Mange syge oplever livet som meningsløst og sygdommen som uretfærdig. I sådan en situation er det godt at dele sine tanker og følelser med en anden, og her er sygehuspræsten en mulighed.

Alle patienter og deres pårørende kan henvende sig uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Præsten har tavshedspligt, og der skrives ikke journal. Ønsker du kontakt til sygehuspræsten eller til din egen præst, hjælper personalet gerne.

Påklædning

Det er muligt at have eget tøj på under indlæggelsen, eller du kan låne sygehusets.Når du forlader din sengestue, skal du som minimum enten have dit eget tøj på, en morgenkåbe eller sygehusets bukser og bluse.

Rygning

Esbjerg og Grindsted Sygehus er røgfrit område. Det betyder, at hverken patienter, besøgende eller ansatte må ryge på sygehuset.

Spisetider

Der serveres mad på afdelingen fra ca. kl. 7:45, 11:45 og 17:30. Derudover tilbydes flere mellemmåltider i løbet af dagen.Vi opfordrer til, at de der kan, går i patientcafeen for at spise.

TV

Der er TV til hver patient på alle sengestuerne. Vi opfordrer til, at der ved brug af TV tages hensyn til medpatienterne.Desuden findes der TV i patientcafeen.

Værdigenstande

Vi opfordrer til, at du medbringer så få værdigenstande som muligt, når du skal indlægges eller til undersøgelse. Få eventuelt pårørende til at tage værdigenstande med hjem.Sygehusets forsikring dækker ikke tyveri eller bortkomst af dine penge og værdigenstande (med mindre de er overdraget til sygehusets varetægt).

Weekendorlov

Hvis du ønsker at komme hjem på weekendorlov, kan det lade sig gøre, hvis din tilstand, undersøgelse og behandling tillader det. Weekendorlov aftales altid i samarbejde med personalet.

Hjerne- og Nerveafsnit B2

Esbjerg Sygehus
Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Bygning B, 2. sal
Tlf.: 7918 2296

 

APPFWU01V