Skip til primært indhold

Behandlingsområder

Læs mere herunder

Enhed for Lindrende Behandling tilbyder tværfaglig indsats til patienter med progredierende livstruende sygdom med behov for en kompleks specialiseret palliativ indsats.

Tilbuddet gælder patienter med bopæl i Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommune.

Lindring og omsorg ved at afhjælpe de gener, som sygdommen kan medføre – for eksempel åndenød, træthed, angst og kvalme

 • Planlægning af individuel smertebehandling
 • Støtte og rådgivning til pårørende
 • Hjælp til den alvorligt syge til at bevare livskvaliteten og at leve så aktivt som muligt
 • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
 • Afklaring af sociale spørgsmål som følge af sygdommen
 • Psykologsamtaler med patient og/eller pårørende
 • Opfølgning efter døden til nærmeste pårørende

Enhed for Lindrende Behandling arbejder tværfagligt og består af læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeuter.

Enheden har ambulant og udekørende funktion og følger patienter i eget hjem, på plejehjem eller hospital. Kontakten kan bestå af hjemmebesøg, telefonsamtaler, videosamtaler, ambulante besøg eller tilsyn på hospitaler.

Vi er forpligtet til udvikling og kvalitetssikring inden for området.

 • Patienter med uhelbredelig, livstruende, fremadskridende sygdom med komplicerede symptomer og problemer
 • Diagnostisk færdigudredt
 • Kompleks Symptomatologi
 • Informeret om egen sygdom og prognose
 • Accepterer henvisning til Enhed for Lindrende Behandling
 • Bosiddende i det tidligere Ribe Amt (Esbjerg, Fanø, Vejen, Varde og Billund)

Henvisningen skal indeholde oplysninger om hvilken eller hvilke problemstillinger, der er behov for en indsats overfor. Derudover ønskes oplysninger om:

 • Sygdomsbeskrivelse samt tidspunkt for ophør af kurativ behandling
 • Opdateret FMK
 • Eventuel ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud til terminal patient
 • Om der er fremsendt socialmedicinsk foranstaltning til kommunen (LÆ165) i forhold til plejeorlov efter Servicelovens § 119 og dækning af udgifter i forhold til Servicelovens § 122
 • Hvilken hjælp der er etableret
 • Familiær og social situation
 • Hvad patienten er informeret om, samt om patienten er informeret om og har accepteret henvisningen

Det tilstræbes, at henvisningen visiteres og behandles indenfor 2 arbejdsdage, hvorefter patienten indkaldes via digital post.

Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse af henvisning, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og pårørende.

Journalnotater vil blive fremsendt til egen læge og eventuelt henvisende læge samt hjemmesygeplejerske. Enheden vil gerne informeres om medicinændringer og andre relevante tiltag foretaget af egen læge.

Enheden har et tæt samarbejde med de relevante instanser, som er tilknyttet patienten, dvs. Hospice Sydvestjylland, praktiserende læger, sygehus, hjemmesygepleje/hjemmeplejen, fysioterapeuter etc. Vi overtager ikke den daglige behandling og pleje af patienten, men tilbyder vores indsats i tæt samarbejde med personalet, som varetager den daglige pleje og behandling.

 • Samarbejde mellem praktiserende læge og Enhed for Lindrende Behandling

Efter aftale med patienten vil teamet løbende orientere patientens praktiserende læge omkring behandlingsplan og forløb.

 • Samarbejde mellem hjemmeplejen og Enhed for Lindrende Behandling

Efter aftale med patienten vil teamet løbende orientere hjemmeplejen.

 • Rådgivning af primære behandlere om specifikke patienter eller generelle problemstillinger
 • Tværfaglig vurdering og behandling af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats
 • Undervisning og deltagelse i forskning og kvalitetsudvikling af det palliative område

Med afsæt i SAM:BO, Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark, 2011 er der etableret en §2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark.  Overordnet er aftalens formål harmonisering og kvalitetssikring.

Behandlingen udføres af praktiserende fysioterapeuter med særlige kompetencer i palliativ fysioterapi. I området svarende til det tidligere Ribe Amt er der indgået en aftale med følgende fysioterapeuter:

 • Leif Christiansen, FysioCenter Varde, tlf. 40369040
 • Kit Nygaard Bak, Fysio- og kropsterapeut Billund, tlf. 40325646
 • Maj-Britt Høtoft, Fysiodanmark Vejen, tlf. 75360188
 • Pia Koch, Fysioterapeuterne Esbjerg, tlf. 60171336

Der behandles efter lægehenvisning, speciale 51 til palliativ fysioterapi. Noter ”Palliativ fysioterapi i henhold til §2 aftale herfor”. Udover diagnose desuden gerne sygehistorikken og aktuel status.

For at egenbetalingen dækkes af kommunen,  skal patienten opfylde kriterierne for plejeorlov efter Servicelovens § 119, og der skal sendes en ansøgning, blanket LÆ 165 – Forslag om Socialmedicinsk Sagsbehandling,  til kommunen i forhold til dækning af egenbetaling efter Servicelovens § 122.

Se endvidere information om palliativ fysioterapi på Sundhed.dk.

Lymfødembehandling handler overordnet om at begrænse følgerne af et skadet lymfesystem. Herunder begrænsning af hævelsens omfang samt lindring af de symptomer der kan følge med. Behandlingen omfatter i hovedtræk manuel drænage, bandagering og vejledning i hensigtsmæssige og simple øvelser samt hensyn i dagligdagen. Der er ligeledes fokus på hudens tilstand, da den er særlig udsat, når der er lymfødem.

Målgruppe

Tilbuddet er til patienter med behandlingskrævende lymfødem, der opfylder kriterierne for plejeorlov efter servicelovens § 119, samt deraf dækning af egenbetaling til fysioterapi iht. servicelovens §122. 

Enhed for Lindrende Behandling

På henvisningen noteres ud over diagnosen, sygehistorikken og aktuel status.

Behandler

Behandleren er uddannet fysioterapeut og lymfødemterapeut med ansættelse i Enhed for Lindrende Behandling, Sydvestjysk Sygehus. I tilbuddet samarbejder fysioterapeuten med hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, samt bandagist ved behov for kompressionshjælpemidler. Tilbuddet indeholder IKKE involvering af øvrige faggrupper i Enhed for Lindrende Behandling.

APPFWU01V