Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Afdelingens funktioner

Urinvejskirurgisk Afdeling er en specialafdeling for lidelser i urinvejene. På Urinvejskirurgisk Afdeling, Esbjerg Grindsted Sygehus foregår dette hovedsageligt på hovedfunktionsniveau, hvilket indbefatter primærdiagnostik af alle typer samt behandling af visse typer og stadier af urinvejskirurgiske kræftformer. Endvidere omfatter hovedfunktioner i urinvejskirurgi efterfølgende kontrol af visse kræfttyper og stadier samt palliation.

Den ikke-kurative behandling af prostatakræft varetages på hovedfunktionsniveau med hormonmodulerende behandling – dette kan foregå ved kirurgisk eller medicinsk behandling. Kirurgi ved tumor testis kan foregå på hovedfunktionsniveau undtagen kirurgi på resttumor. Herudover varetages diagnostik og behandling af LUTS, benign prostatahyperplasi og sten i blære og urinleder. Urininkontinens hos kvinder varetages i samarbejde med Ambulatorie for Kvindesygdomme.

Afdelingen har for nylig fået regionsfunktionen i robotassisteret behandling for fjernelse af nyre samt kirurgisk behandling af forsnævring på urinledere og nyrebækken. Afdelingen arbejder på at blive ekspertafdeling indenfor ovenstående områder og stiler ligeledes efter øget forskningsaktivitet på dette området.

Afdelingen har deltaget i forskningsprojekter omkring prostatakræft og FC Prostata, og var en del af den gruppe, som modtog Danmarks Idrætspris i 2018. Der har ligeledes været en del forskning omkring udvikling af prostatakræft og biomarkører. Afdelingen har aktuelt Ph.D. studerende indenfor stamcelleforskning til behandling af Peyronies plaques. Vi har løbende kvalitetsprojekter kørende på alle niveauer med henblik på at optimere behandlingen med patienten og pårørende i centrum.

Hovedopgaverne

 • Udredning af kræft i nyrer, urinveje, blære, prostata og testikler.
 • Behandling af avanceret prostatacancer i samarbejde med multidisciplinære teams med onkologisk afdeling i Vejle.
 • Regionsfunktion i robotassisteret behandling af benign nyre- og nyrenær sygdomme.
 • Nedre urinvejsdysfunktion (LUTS): Obstruktion (benign prostatahyperplasi, striktur mv.), funktionel dysfunktion og inkontinens. Urinvejskirurgisk afdeling, har desuden regionsfunktion for Botox-behandling af blæren.
 • Urinvejssten: Sten i blære, urinleder og nyre. (Endoskopisk undersøgelse af urinveje - ureteroskopi)
 • Uspecifik og specifik infektion. Morfologisk og funktionel dysfunktion i øvre urinveje.
 • Nyreinsufficiens: Regionsfunktion i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af dialyseadgange, såvel ved åben operation som laparoskopisk.
 • Mandlig infertilitet og dysfunktion: Reetablering af sædveje, varicocele, spermatocele. Sexologisk klinik varetager sexologisk dysfunktion for mænd og kvinder.
 • Urologi på børn: Behandling af hydrocele, phimosis, retentio testis.

Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være både kirurgisk og medicinsk.

Der er samarbejde med følgende specialer/funktioner

 • Kirurgi
 • Anæstesiologi
 • Billeddiagnostisk afdeling
 • Gynækologi og obstetrik
 • Intern medicin: nefrologi
 • Klinisk onkologi
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Urinvejskirurgisk Ambulatorium er beliggende i stueetagen, Bygning B i nærheden af forhallen. Der er ca. 9.500 ambulante besøg pr. år fordelt på følgende funktionsområder:

 • Ambulant kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi)
 • Vandladningsambulatorium (LUTS-ambulatorium)
 • Forundersøgelse og kontrol ved speciallæge
 • Supervisionsambulatorium for yngre læger
 • Sygeplejeambulatorium

Urinvejskirurgisk sengeafsnit, D5

Sengeafdelingen betjener:

 • Urologi (urinsvejskirurgi)
 • Mammakirurgi (brystkirurgi)
 • Plastikkirurgi
 • Palliativ pleje og behandling

Den urinvejskirurgiske del af afsnittet modtager årligt ca. 800 elektive patienter inkl. patienter med åben indlæggelse. De akutte patienter, ca. 1000 patienter årligt, vurderes primært i FAM (Fælles akutmodtagelse). Patienter med åben indlæggelse modtages direkte i afdelingen døgnet rundt uden forudgående besøg hos egen læge, lægevagt eller FAM. Personalesammensætningen i afdelingen består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Operation på Operationsafsnittet (C-OP) eller i Planlagt kirurg. Der opereres årligt i alt ca. 1600 patienter, fordelt nogenlunde ligeligt mellem C-OP og Planlagt kirurgi. I Planlagt kirurgi foretages mindre kirurgiske indgreb og undersøgelser. Det betyder, at patienterne indlægges, operereres og udskrives samme dag.

Der er aktuelt  en ph.d studerende tilknyttet afdelingen. Derudover løbende projekter.

Læger og ansvarsområder

 • Ledende overlæge
 • 5 overlæger
 • 2 afdelingslæger

Afdelingen har uddannelseslæger i henholdsvis Klinisk Basisuddannelse,  introduktions- og hoveduddannelsesstilling i urinvejskirurgi. Dette foregår i samarbejde med OUH. Introduktionsstillingen er på 1 år. Hoveduddannelsen er inddelt i 3 faser, disse er fordelt mellem OUH, Sygehus Lillebælt og Esbjerg.

Praktiske forhold

 • Kl. 07.30: Opererende læge på C-OP klargør første patient, dvs. indhenter samtykke, informerer, ordinerer medicin etc.
 • Kl. 07.45: Alle læger mødes på det urologiske kontor, 3. etage i Bygning C.
 • Kl. 07.45-08.00: Morgenkonference. Gennemgang af vagten og dagens program. 
 • Kl. 08.00-15.00: Ambulatoriefunktion, vagtarbejde, operationer på C-OP og Planlagt kirurgi.
 • Kl. 15.00-15.30: Administrativt arbejde, epikriser, visitationer, tilsyn, histologisvar etc.
 • Kl. 15.00-15.45: Hver torsdag er der MDT-konference (multidisciplinært team), med Kræftafdelingen og Urinvejskirurgisk afdeling, Vejle. Det foregår som videokonference i Bygning J.
 • Kl. 15.00-15.30: Første tirsdag i måneden: MR-konference i Nuclearmedicinsk afd. - alle er velkomne.

Holdningen er, at alle hjælper hinanden, til alle er færdige.

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesgivende forhold

Arbejdsplanen foreligger 8 uger før d. 1. i hver måned. Det betyder, at ønsker om fri skal være skemalægger i hænde senest 10 uger før hver d. 1. Ønsker (i forhold til ferie/omsorgsdage/kurser/andet) leveret herefter kan ikke forventes indfriet. Der er ikke noget bestemt vagtrul, da vagten varetages af vores kirurgiske kolleger fra kl. 16-08. I samme periode har de urinvvejskirurgiske overlæger telefonvagt, således at de kirurgiske kolleger altid har mulighed for specialvurdering af urinvejskirurgisk speciallæge med mulighed for fremmøde om påkrævet.

Weekendvagterne varetages af de urinvejskirurgiske overlæger. Vagten går fra fredag kl. 16 til mandag kl. 07.45 med stuegang lørdag fra kl. 08.00 til kl. 14.00 og yngre læge søndage fra kl. 08.00 - 14.00. For yngre læger betyder det, at der er mulighed for vagtfunktion i dagstid, ambulatorie- og operativ funktion. Se nedenfor. YL vil kunne forvente en fridag ca. hver 14. dag.

Formaliseret undervisning

Kl. 08.00-08.45 på torsdage er der undervisning i afdelingen. Selve undervisningsprogrammet planlægges af UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge), og man må påregne at være underviser i forskellige emner.

Vejledning og supervision

Afdelingens holdning er, at al supervision skal være let tilgængelig og alle har en uddannelses- og supervisionsforpligtelse. Der planlægges så vidt muligt en yngre læge sammen med seniorlæge på C-OP og Planlagt kirurgi. Samtidig tilstræber man at tilrettelægge uddannelsesforløbene, således at det svare til den enkelte uddannelseslæges kompetenceniveau.

Operationsfunktion

I Planlagt kirurgi tilknyttes primært introduktions- og hoveduddannelseslæger i fase 1, da de mindre indgreb foregår her. Man tilstræber også, at uddannelseslægerne vil kunne varetage denne funktion selvstændigt med mulighed for tilkald. Fase 3 tilknyttes primært C-OP.

Det forventes af yngre læge, at man har forberedt sig på patienterne, også selvom man ”kun” vil komme til at foretage en deloperation. Dette er af uddannelsesmæssig stor værdi, da man således forbereder sig på at kunne varetage hele operationsprogrammet med tiden. Samtidig forpligter superviserende læge sig til at lade uddannelsessøgende udføre så meget af indgrebet, som man forventer, vedkommende vil kunne udføre og komme med god og konstruktiv kritik til videre kompetenceudvikling vha. de i afdelingen tilgængelige evalueringsskemaer.

Ambulatoriefunktion

Dækkes af speciallæger, uddannelseslæger og sygeplejersker. Der er tæt samarbejde mellem alle, og der er altid mulighed for at kunne konferere patienter. Afhængigt af bemandingen vil der være et regulært supervisionsambulatorium.

Vagt/stuegangsfunktion

Stuegangsfunktionen starter med fælles tavlestuegang foran Cetrea tavlen kl. 08.30. Torsdag dog først kl. 09.15.

Administrative opgaver

Det forventes, at man hjælper med epikriser, tjekker blodprøver, histologisvar etc. Herudover vil der være administrative opgaver i form af udfærdigelse af instrukser, aktiv deltagelse i fyraftensmøder etc.

APPFWU01V