Skip til primært indhold

Nyre Ambulatorium

Læs mere herunder

Nyre Ambulatoriet varetager udredning, behandling og kontrol af en lang række nyresygdomme. Du kan læse mere om de enkelte sygdomme og behandlingsområder nedenfor. Patienterne kommer enten henvist fra egen læge eller sygehusafdeling, eller til kontrol efter indlæggelse på sygehuset.

Nyre Ambulatoriet varetager oplæring og kontrol af patienter i posedialyse. Derudover har vi patienter til udredning og efterbehandling ved nyretransplantation. Selve transplantationen foretages på Odense Universitetshospital.

Akutte nyresygdomme

Vi behandler forskellige typer af akutte medicinske nyresygdomme, f.eks akut nyresvigt og nefrotisk syndrom. Afhængig af sygdommens sværhedsgrad vil udredningen og behandlingen foregå ambulant eller under indlæggelse. Symptomer og fund ved akutte nyresygdomme kan være:

 • Protein eller blod i urinen
 • Væskeophobning i kroppen
 • Nedsat urinproduktion
 • Højt blodtryk
 • Kvalme, opkast, diarre, mavesmerter
 • Metalsmag i munden

Vurderingen af nyresygdom vil typisk bestå af

 • Blod- og urinprøver, herunder opsamling af døgnurin
 • UL- eller CT scanning af nyrerne
 • Nyrebiopsi (vævsprøve fra nyren)
 • Behandlingen af den akutte nyresygdom afhænger af, hvilken sygdom der er tale om, men kan typisk bestå af:
 • Medicin til regulering af blodtrykket
 • Immundæmpende behandling med binyrebarkhormon eller andet

Regulering af væskebalancen:

 • Ved væskeoverskud med vanddrivende behandling og væskerestriktion
 • Ved væskemangel med tilførsel af væske
 • Evt. dialysebehandling

Forhøjet blodtryk er en meget almindelig sygdom, især i den ældre del af befolkningen. Behandlingen af forhøjet blodtryk foregår typisk hos den praktiserende læge. I Nyre Ambulatoriet udreder og behandler vi patienter, hvor den praktiserende læge har svært ved at få blodtrykket på plads, og hvor der er mistanke om anden sygdom som årsag til det forhøjede blodtryk. Udredningen kan indebære:

 • Blod- og urinprøver, herunder døgnurinopsamlinger
 • Døgnblodtryksmåling
 • Hjemme blodtryksmåling
 • Isotoprenografi (undersøgelser af blodtilførsel til nyrerne og deres funktion)

Når man har en kronisk nyresygdom, vil der uanset årsagen være behov forbehandling og kontrol i Nyre Ambulatoriet både i forhold til selve sygdommen og komplikationer/følgetilstande.
Kontrollen vil indebære overvågning af

Nyrefunktionen = eGFR (vurderes ud fra blodprøven creatinin)

 • Mængden af protein i urinen
 • Blodtryk
 • Evt blodmangel
 • Blodets indhold af salte og syrebalancen
 • Knoglestatus (vurderes med ved blodprøver: kalk, fosfat, d-vitamin)

Når nyrefunktionen aftager arrangeres information og mulighed for nyretransplantation og om dialyse, og der tilbydes nyreskole.

Indkaldelse

Patienter vil altid modtage et indkaldelsesbrev i sin digitale post forud for besøget i Nyre Ambulatoriet. I mange tilfælde er der anvisninger i indkaldelsesbrevet, for eksempel i forhold til blodprøvetagning eller urinopsamling.

Befordring

Patienter skal som hovedregel selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at patienten ikke har adgang til bus eller tog berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Der er dog nogle undtagelser, hvor patienten kan få sine udgifter til transport refunderet. Patienter, der er berettiget til transport, kan gøre opmærksom på dette til sygeplejersken i ambulatoriet, som vil hjælpe med at udfylde et ansøgningsskema. Læs mere om transport og tilskud til befordring.

Modtagelse

Når du ankommer til ambulatoriet bedes du melde din ankomst ved at scanne dit sundhedskort og derefter tage plads i ventearealet. Som patient skal du medbringe:

 • En liste over aktuel medicin
 • Indkaldelsesbrev
 • Evt. en pårørende eller anden ledsager
 • Det en god idé at skrive spørgsmål ned på forhånd og tage dem med ind til undersøgelsen

Information

Egen læge og henvisende læge informeres løbende. Hvis der er spørgsmål imellem besøgene i ambulatoriet, kan du derfor også spørge din egen læge til råds. Du er også velkommen til at ringe til Nyre Ambulatoriet. Hvis spørgsmålet ikke umiddelbart kan besvares i telefonen, vil en sygeplejerske ringe tilbage efterfølgende.

Nyretransplantation kan foregå enten med en ny nyre fra et familiemedlem (levende donor) eller fra en nyligt afdød person. Ved kontrollen i Nyre Ambulatoriet vurderer kontaktlægen om nyretransplantation kan være en mulighed, og når nyrefunktionen er faldet til under 20% tilbydes udredning til nyretransplantation. For at modtage en ny nyre skal man – fraset nyresygdommen – helst være helt rask, og kunne tåle indgrebet og den efterfølgende behandling.

Udredningsprogrammet skal sikre dette og indebærer undersøgelser af:

 • Hjerte
 • Lunger
 • Urinveje
 • Underliv og bryst hos kvinder
 • Tænder
 • Huden
 • Samt diverse blod- og urinprøver

Undersøgelsesprogrammet forsøges afviklet som ”udredningspakke” over 4 hverdage. Når undersøgelserne er gennemført henvises til Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital, hvor de sidste undersøgelser og selve nyretransplantationen foregår. Udredning af evt. levende donor foregår også på Afd Y, OUH. Efter nyretransplantation vil der være behov for fortsat kontrol i Nyre Ambulatoriet, kontrollen foregår den første tid på Afd Y, OUH, men kan herefter tilbage gå til vores ambulatorium.

APPFWU01V