Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, samt henvisningskriterier til de Medicinsk Afdelinger på Esbjerg og Grindsted Sygehus

Afdeling for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme og Diætister

Majbritt Knudsen, Cheflæge
Christine Elmsted, Chefsygeplejerske
SVS-Medicinsk.M2@rsyd.dk 

Adresse

 • Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Grindsted Sygehus, Engparken 1, 7200 Grindsted

Specialistrådgivning

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning forud for eller som erstatning for henvisning, kan du komme i kontakt med os på to måder. Du kan sende en elektronisk korrespondance til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus eller du kan kontakte en endokrinologisk speciallæge på telefon 7918 5941.

Ved behov for akut/subakut (<5 hverdage) vurdering kan endokrinologisk speciallæge kontaktes på telefon 7918 5941.

Praksissygeplejersker kan kontakte diabetessygeplejersker på telefon 7918 3114, telefontid kl 08-09 samt 12.45-14.30.

Diabetes, Hormon og Overvægt ambulatoriet kan kontaktes på telefon 7918 3114.

SKS kode

Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium, Esbjerg: 550105E
Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium, Grindsted: 550145E

Lokationsnummer

Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium, Esbjerg: 5790000214952
Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium, Grindsted: 5790000214785

Diabetes

Patienter med type I, type II og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning. Der er diabetesambulatorier på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. I samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus samt tilsvarende afdeling på OUH Odense gennemføres ugentlige diabetessvangreambulatorier med gestationelle diabetikere. Fotoscreeningsklinik for diabetisk øjensygdom i de endokrinologiske ambulatorier i Esbjerg og Grindsted. I samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling vurderes patienter med diabetiske fodsår.

Henvisningsret og kriterier

Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger. Alle behandlere i primær og sekundær sundhedssektor kan kontakte ambulatorierne ved problemer med patienter tilknyttet ambulatorierne.

Indikation

 • Type 1 diabetes: Alle patienter tilbydes og anbefales kontrol i diabetesambulatorierne.
 • Type 2 diabetes: Henvisning kan ske efter forudgående telefonkorrespondance med speciallæge på afdelingen. Komplikationer som kan tilsige henvisning til længerevarende sygehusbehandling (behandlingsansvaret overgår til sygehuset):
 • Nefropati – nyre insufficiens (eGFR < 45) og/eller makroalbuminuri (Urin albumin/kreatinin ratio > 300 mg/g)
 • Fodkomplikationer som Charcot fod, svære fejlstillinger, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med tidligere amputation.
 • Øjenkomplikationer som præproliferativ eller proliferativ retinopati, makulopati eller klinisk betydende progression i diabetisk øjensygdom
 • Diabetisk Gastroenteropati med betydende symptomer og tilfælde der forårsager problemer med den antidiabetiske behandling, eller ernæringsrelaterede problemer
 • Svær sensomotorisk neuropati (manglende følesans) eller svære neuropatiske smerter (med behov for mere end 2 forskellige smertestillende medikamenter)
 • Svær insulinresistens (insulinforbrug > 2 IU / kg BW)
 • Stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige/uvarslede insulintilfælde, specielt diabetes patienter med manglende følingserkendelse.
 • Svær hjertesygdom som hjertesvigt (NYHA klasse 3 og 4) eller svær symptomatisk iskæmisk hjertesygdom
 • Behandlingsresistent hypertension (> 3 forskellige antihypertensiva)
 • Komorbiditeter
  • Tilbagevendende systemisk brug af steroidbehandling, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
  • Aktiv cancersygdom, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket
  • Sjældne endokrinologiske lidelser, som i forvejen kræver status i endokrinologisk ambulatorium (fx Cushing, Acromegali)
  • Anden væsentlig komorbiditet, hvor den metaboliske regulation bliver påvirket

Nyopdagede diabetikere kan henvises direkte til diætisterne.

Ambulant diabeteskontrol omfatte

Minimum ét årligt besøg hos

 • Diabetolog
  • Komplikationsstatus
  • Status for diabetesregulatoin
  • Plan for behandling og kontrol
 • Diabetessygeplejerske
  • Status for blodglukose, BT og vægtregulation
  • Eventuel fodstatus
  • Eventuel inspektion af stiksteder og injektionsteknik
  • Vurdering af BG-måleteknik
  • Diabetespædagogik efter behov

Efter behov ses patienten af

 • Diætist
  • Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper
 • Fodterapeut
  • Behandling af diabetiske fodsår. Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

I samarbejde med Sygehus Sønderjylland varetages udredning og behandling af patienter med struma fra den jyske del af Region Syddanmark. På Sydvestjysk Sygehus er udredningen organiseret i et pakkeforløb således, at thyreoideaskintigrafi, medicinsk endokrinologisk vurdering og finnålsbiopsi kan foregå samme dag.

Øvrige thyreoidea- og parathyreoidea sygdomme, hvor ovennævnte ikke er nødvendigt, modtages til ambulant udredning på vanlig vis. Henvisningsret- og kriterier: Almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger.

Indikation

 • Struma: Tryk- eller kosmetiske gener. Patienter fra Sygehus Lillebælts optageområde visiteres til forløb på enten Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg eller Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
 • Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.
 • Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.
 • Tyreoidit: Alle med symptomer.
 • Ved malignitetsmistanke henvises til ØNH Afdeling, SVS.

Henvisning sendes til Diabetes og Hormon Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus.

Procedure

Henviste patienter får ved behov forud for første besøg i Diabetes og Hormon Ambulatoriet taget blodprøver og om nødvendigt thyreoideaskintigrafi. Alle patienter i forventet langvarig antityroid eller eltroxin behandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Alle patienter med mistanke om knoglemetaboliske sygdomme modtages. Ved ønske om osteoporoserisikovurdering foretages DEXA-skanning, der sammen med patientspørgeskema om osteoporoserisikofaktorer anvendes til besvarelse af skanningsresultatet ledsaget af en behandlingsanbefaling.

Afdelingen varetager visitationen i Det Bariatriske Team på Sydvestjysk Sygehus, der varetager den bariatriske kirurgi og postoperative opfølgning for alle patienter i den jyske del af Region Syddanmark. Der modtages patienter til forundersøgelse med henblik på bariatrisk kirurgi og vægttabsforløb samt patienter allerede visiteret på regionens øvrige sygehuse.

Indikation

Patienter med BMI > 35 kg/m2 og samtidig forekomst af mindst én af følgende sværere fedmerelaterede sygdomme:

 • Type 2 diabetes.
 • Svært regulerbar hypertension, som har været udredt hos speciallæge i endokrinologi eller kardiologi.
 • Dokumenteret obstruktiv søvnapnø.
 • Uhonoreret graviditetsønske hos patienter med polycystisk ovariesyndrom udredt hos speciallæge i gynækologi eller endokrinologi.
 • Arbejdstruende eller invaliderende smerter der skyldes artrose i underekstremiteterne.

Ved ekstrem overvægt med BMI > 40 kg/m2 uden ovennævnte følgesygdomme kan pateinter i særlige tilfælde og efter en konkret sundhedsfaglig vurdering indstilles til operation. Der skal foreligge en væsentlig sundhedsfaglig begrundelse (andet end nævnt ovenfor). Det kan f.eks. være behov for stort vægttab forud for en anden sundhedsmæssig vigtig operation, vanskelig behandlelig benign intrakraniel hypertension samt ved ekstrem invaliderende overvægt med BMI > 50 kg/m2. Desuden kan særlige psykiske og sociale forhold (f.eks. svær social isolation, truet erhvervsevne etc.) bidrage til indikationen. BMI > 50 kg/m2 er i sig selv et utilstrækkeligt grundlag for operation.

Se desuden den nationale behandlingsvejledning vedr. fedmekirurgi.

Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense.

APPFWU01V