Skip til primært indhold

Kvalitet og Forbedring

Læs mere herunder

Kvalitets- og Forbedringsafdelingen bidrager til at sætte patienten først ved at understøtte Esbjerg og Grindsted Sygehus strategi i arbejdet med det sammenhængende patientforløb, patientinddragelse, behandling af høj kvalitet og patientsikkerhed samt hurtig udredning og behandling. Vi samarbejder med direktionen, kliniske afdelinger, serviceafdelinger og de øvrige stabsfunktioner. Derudover samarbejder vi med afdelingerne, Regionshuset, regionens øvrige sygehuse samt kommuner, almen praksis og andre aktører fra primærsektoren. Vi bidrager til at udvikle og fastholde den kliniske og patientoplevede kvalitet ved bl.a. at:

 • Indsamle og analysere data i forhold til kvalitetsindsatser på afdelings- eller sygehus niveau.
 • Supportere (ude i) afdelingerne ved behov som kontaktpersoner herunder deltage i kontraktmøder mellem afdelinger og direktion.
 • Planlægge og facilitere forskellige kvalitets- og forbedringsindsatser.
 • Undervise i metoder til at lede og skabe forbedringer på baggrund af Den Syddanske Forbedringsmodel, og andre metoder til kvalitetsforbedring.
 • Udvikle samarbejdet med primærsektoren og dermed sikre mere sammenhængende patientforløb.

Vi understøtter forbedringer til værdi for patienter, medarbejdere og organisation, med afsæt i redskaber fra Den Syddanske Forbedringsmodel bl.a. ved at:

 • Rådgive og proceslede i små og store projekter
 • Understøtte implementeringsprocesser, herunder at omsætte og koble regionale og nationale mål til lokal sygehuskontekst
 • Afholdelse af workshops

Vi styrker det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bl.a. ved at:

 • Bidrage til smidige overgange mellem hhv. sygehus, kommune, psykiatri og praktiserende læger.
 • Være løsningsorienterede og i tæt dialog med kommuner, praktiserende læger, speciallægepraksis og psykiatri.
 • Understøtte udvikling, implementering og evaluering af samarbejdsaftaler, indsatser og projekter.

Forbedringsteamet understøtter sygehusets arbejde med at lede forbedringer og skabe en forbedringskultur, hvor løbende forbedringer er en naturlig del af arbejdet i hverdagen. Teamets arbejde tager udgangspunkt i Den Syddanske Forbedringsmodel. Teamets overordnede arbejdsområder er:

Undervisning i Forbedringsledelse

Vi uddanner ledere til at lede forbedringer inden for egen afdeling / afsnit gennem undervisning og træning i forbedrings- og ledelsesredskaber.

Gennemførelse af forbedringsworkshops

Vi sikrer optimal planlægning af workshops,  herunder dataindsamling og fastlæggelse af klare mål.  Vi leder workshoppen i workshopugen og understøtter afdelingen i at fastholde forbedringerne efter workshoppen.

Facilitering af minde lokale forbedringsforløb i afdelingerne

Vi tilpasser og faciliterer forbedringsforløb fra kortlægning og analysering af værdistrømme og arbejdsgange, til idégenerering, afprøvning og implementering af forbedringstiltag.

Sparring i forhold til afdelingernes forbedringsarbejde

Vi bistår afdelingerne med sparring i forhold til forbedringsarbejde generelt set.

Kvalitetsteamet har til formål at understøtte udviklingen af sygehusets kvalitets- og patientsikkerhedskultur, herunder at bistå afdelingerne med at udvikle, implementere og fastholde organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet. Teamets ansvarsområder omhandler bl.a.:

Kvalitets monitorering

Vi indhenter og arbejder med forskellige typer af data med henblik på at følge og udvikle kvaliteten på forskellige niveauer i organisationen.

Brugerinddragelse

Vi bistår med udvikling af redskaber mhp. at inddrage patienterne i deres eget patientforløb og styrke dialogen imellem patient og kliniker.

Patientsikkerhed

Vi understøtter patientsikkerhedsarbejdet i de kliniske afdelinger ud fra mønstre og tendenser med baggrund i data mhp. at øge kvalitets- og patientsikkerhedskulturen.

Implementering

Vi understøtter implementeringsprocesser ved at omsætte og koble regionale og nationale mål til lokal sygehuskontekst.

Videndeling

Vi formidler erfaringer fra og resultater af kvalitetsarbejdet ved oplæg lokalt og på forskellige niveauer i organisationen samt på regionale-, nationale- og internationale konferencer.

Det overordnede funktionsområde i Team Tværsektorielt Samarbejde er at:

Styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Vi bidrager til, at overgange mellem hhv. sygehus, kommune, psykiatri og praktiserende læger gøres mest smidige, så patienten oplever et sammenhængende patientforløb.

Samarbejde med primær sektor

Vi har tæt dialog med både kommuner og praktiserende læger om, hvordan vi bedst muligt løser de udfordringer, der kan opstå, når patienten bevæger sig mellem sygehus, kommune, praktiserende læger, speciallægepraksis og psykiatri.

Understøtte udviklingen, implementering og evaluering af samarbejdsaftaler, indsatser og projekter

Det kan både være indsatser, som kommer fra Sundhedsaftalen, Praksisplanen, Regionen, Sundhedsstyrelsen mv., men det kan også være indsatser, som initieres af klinikere på sygehuset eller opstår i det lokale samarbejde med kommunerne (via Sundhedsklyngerne eller bilateralt) og med almen praksis (via praksiskonsulentordningen).

Læs meget mere om det Tværsektorielle Samarbejde på dette link

APPFWU01V