Skip til primært indhold

Syddansk Overvægtsinitiativ

Find information om vores screeningstilbud og hvordan du bliver henvist

Fokus på sundhed, ikke på vægttab

Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI) handler ikke om at gøre tykke mennesker tynde, men om at gøre syge mennesker raske. Der er fokus på tidlig opsporing af eventuelle følgesygdomme og behandling heraf. Syddansk Overvægtsinitiativ er et nytænkende tilbud til borgere med et BMI ≥ 30. Initiativet består af en række undersøgelser for medicinske sygdomme og, ved sygdomsfund, tilbud om et forløb med livsstilsændring.

Teamet bag overvægtsinitiativet omfatter læger, lægesekretærer, diætister, sygeplejersker og fysioterapeuter samt medarbejdere i nyt videncenter ved Syddansk Overvægtsinitiativ.

Screeningsdelen, med tilbud om undersøgelse for overvægtsrelaterede sygdomme, tilbydes i løbet af efteråret 2023 ikke kun i Esbjerg med også ved Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt.

Du kan ikke selv møde op – din læge skal henvise dig

Din læge kan henvise dig uden at du føler dig besværet af et BMI ≥ 30, eller uden at der er mistanke om eventuelle følgesygdomme.

Du kan henvises hos din læge, hvis:

 • Du har et BMI ≥ 30
 • Du er mellem 18 og 60 år
 • Du bor i en af de kommuner, som Esbjerg Sygehus betjener, nemlig Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommune
 • Fra efteråret 2023 kan du også henvises til ved Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt via din egen læge hvis du bor i Region Syddanmark

Læs mere om forløbet under ”Undersøgelse og screening”

I Syddansk Overvægtsinitiativ udføres der undersøgelser for bl.a. diabetes, søvnapnø, fedtlever, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjerteundersøgelser m.v.

Her fortæller vi lidt om, hvad der kan indgå i et forløb hos os:

 1. Du henvises af egen læge eller sygehusafdeling
 2. Du får indkaldelsesbrev med spørgeskemaer, der besvares elektronisk inden undersøgelsesdagen (hvis muligt).
 3. Undersøgelsesdag (screeningsdag): Første fremmøde på sygehuset. Her vil en sygeplejerske følge dig rundt på sygehuset hvor du vil få taget blodprøver, lavet forskellige skanninger og undersøgelser (varighed ca. 3-5 timer). Du vil få påmonteret et døgnblodtryksapparat og, hvis relevant, også få udleveret udstyr til undersøgelse hjemme for søvnapnø. Begge apparater skal afleveres 1-2 dage efter.
 4. Lægeambulatorie (svardag): Andet fremmøde på sygehuset: 2-3 uger efter screeningsundersøgelsen vil en læge og en sygeplejerske tage imod dig til en samtale i svarambulatoriet hvor vi vil gennemgå dine resultater. Personalet vil efter behov efterfølgende henvise dig til din egen læge eller øvrige relevante sygehusafdelinger samt gå i dialog med dig om dit videre forløb. En sygeplejerske vil fortælle om mulighederne for det videre forløb: Herunder medicinsk behandling, evt. kirurgisk behandling, tilbud om deltagelse i livsstilspakken og eventuelle tilbud i hjemkommunen.
 5. 5 års kontrol: Efter fem år vil du modtage invitation til opfølgende samtale og undersøgelser.

Forløbet i livsstilspakken strækker sig over et år med både individuelle samtaler og gruppesamtaler ved initiativets diætist og fysioterapeut. Tilgangen i Livsstilspakken er at arbejde med vægtneutral sundhed, dvs. at der ikke er fokus på at præstere et vægttab, men at øge den enkeltes sundhed.

 • Første dag: Når du starter i livsstilspakken, starter du med indledende samtaler ved initiativets diætist og fysioterapeut. Der anbefales korte intervaller mellem disse samtaler
 • 3 måneder: De første 3 måneder i livsstilspakken går hovedsagligt med individuelle samtaler. Efter ca. 1-1½ måned starter du sideløbende i et gruppeforløb.
 • 6 måneder: Efter 6 måneder er der opfølgende individuel samtale. På dette tidspunkt har du også været igennem 6 gange med undervisning i din gruppe. 
 • 9 måneder: Efter 9 måneder er der opfølgende samtale. Efter dit afsluttende gruppeforløb er kun planlagt individuelle samtaler efter behov. 
 • 12 måneder: Efter 1 år afsluttes dit forløb i livsstilspakken. Der tages stilling til dit videre forløb og du har haft 6 gruppesamtaler og 6 individuelle samtaler.

Vi er drevet af at ville gøre det endnu bedre – for at sikre, at følgesygdomme opdages og behandles hos overvægtige med et BMI ≥ 30. For at sikre at vi kan få input til udvikling og forskning i Syddansk Overvægtsinitiativ er det oprettet et deltagerpanel med 3 personer med et BMI ≥ 30, der rådgiver os og deltager i drøftelser om forskellige spørgsmål, såsom kommunikation, forskning mv.

Initiativet er primært et tilbud til personer med overvægt og fedme om at gennemgå en grundig og målrettet udredning af overvægts og fedmerelaterede komplikationer med efterfølgende relevante behandlingstilbud.

Sammen med livstilsinitiativet baseret på afdækning af og støtte til motivation til en sundere livsstil kan initiativet potentielt reducere sygelighed og øge livskvalitet hos personer med svær overvægt. 

Henvisning til Syddansk Overvægtsinitiativ

Til almen praksis og andre afdelinger - sådan henviser du:

Du kan henvise patienter, som:

 • Har et BMI ≥ 30
 • Er mellem 18 og 60 år.
 • Bor i en af de kommuner, som Esbjerg Sygehus betjener, nemlig Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommune.
 • Patienter bosiddende i andre kommuner i Region Syddanmark, kan fra efteråret 2023 henvises til Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt via din egen læge hvis du bor.

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 • Vægt
 • Højde
 • BMI
 • Information om kendt type 2 diabetes
 • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
 • Information om kendt hypertension
 • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 • Information om kendt slidgigt

Henvisningen sendes til:

Esbjerg Sygehus, Medicinsk afdeling – Afd. for Medicinske Sygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme

Evaluering for Fagfolk

 

I Syddansk Overvægtsinitiativ ønsker vi løbende at evaluere initiativet og bidrage med ny viden.

Personer der undersøges i initiativet anmodes derfor om at give samtykke til om vi må bruge resultaterne fra undersøgelsen til forskning i overvægt og fedme, herunder årsager til overvægt, vægtreducerende tiltag, overvægtsrelaterede sygdomme og konsekvenser af overvægt. Der er oprettet en særlig database med mulighed for kvalitetssikring af initiativet og forskning. Manglende samtykke vil ikke give anledning til ændret tilbud i forhold til basisudredning eller behandling.

Dertil er der etableret en kontrolkohorte for personer med BMI mellem 18,5 og 30.

I forbindelse med screeningen indsamles biologisk materiale (blod, afføring og urin) til en biobank til fremtidig forskning for deltagere der samtykker til dette Materialet fra biobanken vil kunne suppleres med kliniske undersøgelsesdata og spørgeskemadata data fra SDOIF.

Ved screeningen kan deltagerne yderligere give samtykke til kontakt i forbindelse med fremtidig kontakt til information om andre forskningsprojekter relateret til overvægt.

Igangværende projekter

 • BMI ≥ 30 kohorte: Deskriptiv undersøgelse af personer med BMI ≥ 30, inkl. kontrolkohote
 • Døgnrytmeforstyrrelser hos overvægtige personer med psykisk sygdom
 • PCOS og fedtfordeling
 • Normalværdier for blodprøver ved overvægt
 • Overvægt og hypoventilation
 • Vægtneutral livstilsintervention for et sundere liv hos personer med overvægt
 • Reproducerbarhed af muskelstyrke målinger hos svært overvægtige
 • Betydning af overvægt og søvnapnø for omsætningen af det smertestillinde medicin morfin

Nationalt Center for Overvægt har på deres hjemmeside overblik over kommunale tilbud i hele Danmark.

Du kan se tilbud i din kommune ved at følge dette link: Overblik over kommunale tilbud – Nationalt Center for Overvægt

Videncenteret opstartede i maj 2023. Formålet med videncenteret er at bidrage til øget viden om overvægts betydning for både personer med overvægt og for sundhedsvæsenet.

Videncenteret stræber efter at udvikle tilbud der sikrer et sammenhængende tilbud mellem sektorer.

Tilbud til sygehuse i Region Syddanmark

 • Netværksmøde for databasenøglepersoner med opgaver i relation til SDOI
 • Netværksmøde for klinikere med opgaver i relation til SDOI
 • Besøgs- og følgedage for fagpersoner med opgaver i relation til SDOI
 • Undervisning og kompetenceudvikling
 • Database og håndtering af prøver til biobank
 • Databehandling, kvalitetssikring og driftsopgørelser.
 • SDOI kan bistå med sparring ved konkrete henvendelser

Læs meget mere og få en uddybning om tilbuddene på dette link (PDF)

Tilbud til kommuner i Region Syddanmark

 • Projekter og arbejdsgrupper i relation til formålet for SDOI. 
 • Temadag for medarbejdere, der arbejder med tilbud til borgere med overvægt. 
 • SDOI kan bistå med sparring ved konkrete henvendelser. 
 • SDOI kan bistå med understøttelse/hjælp til evalueringsmetoder af livsstilsinterventioner til borgere med overvægt. 
 • Nyhedsbreve: SDOI sender ad hoc nyhedsbreve til kommunerne i Region Syddanmark.
 • Overblik over kommunale tilbud målrettet personer med overvægt. Nationalt Center for Overvægt har overblik over kommunale tilbud på deres hjemmeside.

Læs mere og få en uddybning om tilbuddene på dette link (PDF)

Statusrapporter og evalueringer:

Kontakt: 

Telefonnummer til SDOI Videncentret: 20 31 02 49
(Kun for fagfolk, samarbejdspartnere, interesseorganisationer etc.).

Videncenteret er under opstart. Hjemmesiden og materialer vil løbende blive udbygget.

Du er altid velkommen til at kontakte os – se under fanen Kontakt.

Esbjerg og Grindsted Sygehus
Bygning L, Østergade 74 

Ved generelle spørgsmål til det Syddanske Overvægtsinitiativ, herunder tidsændring, afbud o.l., kan vi kontaktes på telefon 79 18 31 14 – tast 1 for sekretær.

Mail: sdoi@rsyd.dk 

 

BEMÆRK:

Det Syddanske Overvægtsinitiativ søger ikke længere kontrolpersoner til projektet – vi takker for jeres interesse!

Bagrund og formålet med det videnskabelige forsøg

I det Syddanske Overvægtsinitiativ udreder vi personer med svær overvægt for overvægtsrelaterede sygdomme. Samtidigt ønsker vi i forskningsprojekter at undersøge hvad der forudsiger øget risiko for overvægtsrelateret sygdom.

Vi kan dog bedre undersøge betydningen af overvægt, hvis vi sammenligner med ikke overvægtige og let overvægtige personer.

Formålet med forsøget er derfor at undersøge en kontrolgruppe af normalvægtige og let overvægtige personer, der skal gennemgå de samme undersøgelser som personer med svær overvægt.

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du:

 • Er mellem 18 og 60 år
 • Er normalvægtig eller let overvægtig (BMI mellem 18,5 og 30 kg/m2)

Hvad skal der ske ved deltagelse?

 • Først inviteres du til en informationssamtale på sygehuset, hvor du vil blive informeret nærmere om projektet og undersøgelserne og har mulighed for at stille spørgsmål. Samtalen tager ca. 30 min.
 • Hvis du siger ja til at deltage, aftales en tid til selve undersøgelsesdagen. På undersøgelsesdagen møder du fastende på sygehuset, og gennemgår undersøgelser der varer ca. tre timer.
 • Du får taget blodprøver til analyse for diabetes og forstadie til diabetes, kolesterol, leverfunktion og stofskifte. Hvis du har forstadie til diabetes, får du foretaget sukkerbelastningstest.
 • Du får målt blodtryk, 24-timers blodtryk (du udleveres apparat til dette), kropssammensætning (fedtprocent, organfedt og muskelmasse) ved kropsscanning (bioimpedans) og CT–scanning, leverskanning, lungefunktion og muskelkraft. Hvis spørgeskemaerne tyder på søvnproblemer bliver du undersøgt for søvnapnø (hjemmeundersøgelse - du får udleveret apparat til dette)
 • Du vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaer vedrørende kost, holdning til fysisk aktivitet og spisevaner, vægtrelateret livskvalitet, arbejde, søvnkvalitet og smerter.
 • Vi vil også spørge om du vil aflevere urinprøve og en afføringsprøve til en biobank til fremtidig forskning.

Du vil efterfølgende få skriftligt svar på alle undersøgelserne. Hvis vi finder noget unormalt vil du blive kontaktet og der vil blive lagt en udredningsplan.

Der ydes ikke betaling for deltagelse.

APPFWU02V