Skip til primært indhold

Om rehabiliteringsopholdet

Læs mere herunder

Indlæggelsesforløbet aftales individuelt i samarbejde med det tværfaglige team. Indlæggelsestiden kan vare fra dage til uger. Der vil som oftest, i større eller mindre omfang, være nogle varige mén efter en hjerneskade, som det ikke er muligt at træne sig ud af. I de tilfælde vil vi forsøge at hjælpe dig til at lære at kompensere for dine begrænsninger.

Den dag du ankommer til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted bliver du modtaget på afdelingen af en læge og en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Vi snakker med dig om dit indlæggelsesforløb og dine behov for rehabilitering og behandling.

Du vil blive tilknyttet et tværfagligt team ud fra de behov du har. Dette kan være en læge, et sygeplejefagligt personale, fysio- og/eller ergoterapeut eller logopæd. Kontaktpersonerne er de fagpersoner, der sikrer sammenhæng gennem hele dit ophold hos os.

I løbet af den første uge afholder vi en samtale omkring din behandlings- og rehabiliteringsplan. Ved den første samtale opsætter vi sammen nogle mål for din behandling og rehabilitering, som vi løbende evaluerer og reviderer ved nye samtaler ca. hver 14. dag. Målene kan være både kortsigtede og langsigtede.Til samtalen deltager relevant fagpersoner fra det tværfaglige team, lægen deltager i 1. BEREP-møde.
Hvis dine pårørende er forhindret i at deltage, er det muligt at deltage via video eller tlf.

Du vil få nogle forskellige opgaver som en del af din rehabiliteringsplan, som vi vil bede dig om at prioritere under din indlæggelse. Hvad de opgaver går ud på, aftaler du med dit tværfaglige team.

Se mere på dette link: Samtale om BEhandlings- og REhabiliteringsPlan (BEREP-møde)

Din rehabilitering foregår alle døgnets 24 timer.
Alle dagens aktiviteter indgår som del af rehabiliteringen. Derfor vægtes det også, at du træner dagligdags færdigheder som at komme ud af sengen, klæde dig på, børste tænder, toiletbesøg og så videre. Alt sammen noget du tog for givet, før du blev syg, men som nu kræver en ekstra indsats.

Vi lægger vægten på almindelige daglige aktiviteter, fordi de fremmer mulighederne for, at du kan klare dig selv i hverdagslivet på sigt - både fysisk, psykisk og socialt - men vi vægter naturligvis også andre aktiviteter, som har din særlige interesse.

Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet oplever at kunne deltage aktivt i rehabiliteringen ud fra dine egne forudsætninger - for vi forventer, at du er aktiv under dit ophold. Det vigtigste er eksempelvis ikke, hvor hurtigt du kommer ud af sengen ved andres hjælp, men om at gøre det netop således, at du selv bidrager mest muligt og samtidig lærer og udvikler nye færdigheder.

I nogle tilfælde rækker kræfterne ikke til at indgå i et intensivt rehabiliteringsforløb. Dette afdækkes i løbet af de første en-to uger, hvorefter vi i samarbejde med dig og evt. pårørende tager kontakt til din hjemkommune med henblik på at planlægge det videre forløb. Vi medsender faglige anbefalinger til den videre indsats, ligesom du typisk vil få udarbejdet en genoptræningsplan. Det er muligt via egen læge at blive genhenvist til et nyt rehabiliteringsophold, når kræfterne og almentilstanden er til det.

Der er som udgangspunkt to-tre læger til stede på hverdage. Når der er behov eller udfordringer omkring din behandling, kommer vi ind på din stue og taler med dig. Det er meget forskelligt, hvornår du har samtale med lægen. Nye behandlingstiltag eller ændringer i eksisterende behandlinger sker i samarbejde med dig og med dit samtykke.

Skulle du og dine pårørende derudover have behov for det, er der mulighed for at få lavet aftale om en lægesamtale.

Der er to neuropsykologer ansat i afdelingen. De har følgende opgaver:

  • Rådgivning og supervision af de tværfaglige teams
  • Til tider undervisning – individuelt og i grupper
  • Neuropsykologiske vurderinger af udvalgte problemstillinger
  • I særlige tilfælde samtale med patient og pårørende

I løbet af de første dage spørger vi ind til dine boligforhold. Det er vigtigt at vide f. eks., om du har trapper i din bolig, og hvordan dit badeværelse er indrettet. Disse oplysninger har betydning for din træning og rehabiliteringen. Måske skal der foretages ændringer eller små justeringer i dit hjem for, at du kan bo der igen på trods af din hjerneskade. Dette foregår i samarbejde med din hjemkommune.

Du kan, hvis det tværfaglige team vurderer, at det er muligt for dig, komme hjem i nogle timer, et dagsbesøg eller måske en hel weekend. Det giver dig og dine pårørende mulighed for at afprøve nogle af de mål, vi sammen har opsat for dit rehabiliteringsophold.

I får også muligheden for at vurdere, om der er noget, der ikke fungerer for dig sådan, som dit hjem er indrettet på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt at dette bliver videregivet til det tværfaglige team, så der er mulighed for at følge op på evt. udfordringer.

Vi vil sammen med dig vurdere, hvilke behov du har, når du afslutter dit rehabiliteringsophold. Ved første BEREP-møde drøfter vi, hvor længe du skal være indlagt. Vi skønner en udskrivelsesdato, men vi revurderer altid datoen i forbindelse med BEREP-møderne.

I forbindelse med din udskrivelse er der i de fleste tilfælde behov for koordinering med din hjemkommune. Denne kan foregå skriftligt eller ved en samtale.

Vi formidler dit videre trænings- og plejebehov til kommunen via en genoptræningsplan og/eller udskrivningsrapport.

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.” (Kilde: Hvidbog for Rehabilitering 2022)

Definitionen tager afsæt i den seneste version af WHO’s definition af rehabilitering 2017.

APPFWU02V