Skip til primært indhold

Dialysen

Læs mere herunder

Dialysen er et behandlingsambulatorium. Her behandles patienter med akut og kronisk nyresvigt. Patienterne kommer enten hjemmefra eller fra andre afdelinger på sygehuset. Behandlingen i Dialysen kaldes hæmodialyse. Det er en behandling, som fjerner affaldsstoffer og væske fra blodet, hvilket kan være nødvendigt, hvis nyrernes funktion er nedsat/ophørt.

Dialysen har i alt 30 pladser. Disse er fordelt på 5 stuer. Der udføres hæmodialysebehandling i dag- og aftentiden.

Der er ordineret et minimum antal timer om ugen, som man bør være i dialyse. Men der er mulighed for at planlægge behandlingen, så det passer ind i dagligdagen. Vi tilstræber, at patienterne har faste dialysedage og tider. Nogle gange kan der være behov for at ændre tiderne. Enten på grund af patientens ønske, f.eks. ved særlige lejligheder eller ferie, og så vil vi gerne vide det i god tid af hensyn til planlægningen i Dialysen.

Vi tilbyder hæmodialysebehandling til gæster fra ind- og udland, som skal opholde sig i den vestlige del af Region Syddanmark.

Hvis du har behov for dialyse under din ferie, kan du få det på Esbjerg Sygehus, såfremt der er ledige pladser i Dialysen.

Kontakt

Hvis du er interesseret i en gæstedialyse plads, bedes du kontakte Dialysen i god tid.

Mail: SVS-Gastdialyse@rsyd.dk
Telefon: +45 79 18 22 60

Bemærk

Får du en aftale om behandling hos os, skal du bede din sædvanlige dialyseafdeling om at sende dine dialysedata til os. Det omfatter både diagnose, dialyseordinationer, medicinliste og blodprøvesvar, som ikke må være mere end tre måneder gamle.

Vi skal have dine dialysedata senest to uger før, du starter din første gæstedialyse behandling hos os.

__________________________________________________________________________________

English

We offer hemodialysis treatments for our guests who will be staying in the western part of Southern Denmark (Region Syddanmark).

If you need dialysis during your holiday, you can get it at Esbjerg Sygehus. 

Contact

For available spots and booking:

Mail: SVS-Gastdialyse@rsyd.dk 
Phone: +45 79 18 22 60
Please make sure to contact us ahead of time. 

Please note

If you get an appointment, you must ask your usual dialysis department to send us your dialysis data.

It includes both diagnosis, dialysis prescriptions, medication list and blood test results, which must not be more than three months old.

We must have your dialysis data no later than two weeks before you start your first guest dialysis treatment with us.

Nyrernes opgaver består af bl.a.

  • At rense blodet og dermed fjerne uønskede affaldsstoffer fra kroppen, blandt andet carbamid og creatinin.
  • At regulere saltbalancen og udskille væske.
  • At regulere kalkstofskiftet.
  • At hjælpe til ved dannelsen af nye røde blodlegemer.
  • At hjælpe til med reguleringen af blodtrykket.

Ved forskellige nyresygdomme nedsættes disse funktioner i varierende grad. Det kan betyde en gradvis ophobning af affaldsstoffer og væske i kroppen. Kroppen bliver langsom forgiftet. I begyndelsen kan man behandle med diæt, væskebegrænsning og forskellig medicin. Herved kan man ofte gennem længere tid undgå de fleste symptomer. Disse symptomer er bl.a. træthed, hudkløe, væskeophobning og stigende blodtryk. Når nyrefunktionen er nedsat til ca. 10 % af det normale, hvilket undersøges ved hjælp af blod- og urinanalyser og almene symptomer, da kommer dialysebehandling på tale.

Hæmodialysebehandling

Selve dialyseprocessen foregår ved hjælp af et filter, det vil sige en kunstig nyre, mens man er tilkoblet en dialysemaskine. Blodet fra patienten ledes via en plastikslange gennem den kunstige nyre. Her renses blodet for affaldsstoffer og evt. overskydende væske kan fjernes. Herfra ledes så det rensede blod tilbage til kroppen. Mens dette foregår ligger man på en stue sammen med 4-5 andre dialysepatienter. De fleste kommer 3 gange om ugen à 4-5 timers varighed. De første gange du kommer til dialysebehandling, kan slanger og apparatur virke afskrækkende. Vær åben over for personalet om dine tanker omkring det.

Det er sygeplejersker, som er oplært i dette speciale, der varetager behandlingen.

Forudsætninger for dialysebehandling

For at få blodet ledt over i den kunstige nyre og tilbage til kroppen igen, må der anlægges en dialyseadgangsvej, det vil sige et dialysekateter eller en A/V-fistel. Et akut dialysekateter anlægges i lokalbedøvelse i en blodåre på siden af halsen eller i sjældne tilfælde lige under kravebenet. Kateteret er hurtigt at anlægge og kan straks bruges til dialyse. Der kan også anlægges et mere permanent dialysekateter - dvs. et tunneleret kateter. Det anlægges ligeledes i lokalbedøvelse. Det har som regel en længere holdbarhed. Disse er ofte en midlertidig løsning, indtil en mere permanent adgangsvej kan etableres. En permanent adgangsvej kan enten være et permanent dialysekateter eller en A/V-fistel. En A/V-fistel laves ved en lille operation i amen. I lokalbedøvelse syes en pulsåre og en almindelig vene sammen, herved kommer en stor blodgennemstrømning i venen. Efter ca. 4-6 uger er der dannet tydelige blodårer. Heri anlægges ved hver behandling 2 kanyler, så blodet kan transporteres til og fra den kunstige nyre.

Besøg

Pårørende er altid velkomne i Dialysen. Vi har ingen fast besøgstid, men der kan være situationer, hvor vi må bede pårørende forlade stuen.

Gæste- og feriedialyse

Der kan være mulighed for at få en gæstedialyseplads i ind og udland ved udflugter, weekendophold og ferier. Dialysepatienter på afdelingen kan forhøre sig blandt personalet i god tid før, gerne 2 måneder før, så kan vi give råd/vejledning. Du skal bl.a. selv skaffe feriepapirer fra dialysestedet, øvrige ting er vi behjælpelige med.

Hygiejne

I Dialysen vægter vi hygiejnen meget højt. Både, når vi starter og slutter dialysen bruger vi ansigtsskærm, forklæde og handsker, for at beskytte patienter og personale. Vi vasker og spritter meget ofte hænder for at undgå smittespredning. Derfor beder vi også alle vores patienter om at spritte/ vaske deres hænder før og efter dialysebehandlingen.

Kontaktperson

Alle patienter er tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Kontaktsygeplejerske vil have et særligt ansvar for den enkelte patients dialyseforløb og behandling. Kontaktsygeplejersken vil ofte være en sygeplejerske fra den stue/gruppe, som patienten er tilknyttet. Den generelle hæmodialysebehandling varetages af hele personalet.

Kost

Dialysepatienter bør spise en sund og varieret kost, dog er der visse begrænsninger i forhold til individuelle problemstillinger. For eksempel bør salt i maden begrænses meget, da det binder væsken i kroppen. Vedrørende kosten gives mere vejledning af vores diætist og af plejepersonalet i Dialysen.

Medicin

Dialysepatienter har behov for forskellig slags medicin. På grund af den kroniske nyresygdom vil en del af medicinen blive udleveret gratis i Dialysen. Almindeligvis skal recepter udleveres via egen læge.

Forsigtighed i forhold til medicin

Naturmedicin og anden håndkøbsmedicin kan indeholde stoffer, der ikke er hensigtsmæssige for dialysepatienter. De må derfor kun tages i samråd med Dialysens læge.

Mobiltelefoner

Det er tilladt at anvende privat mobiltelefon under dialysen. Vi forventer, at mobiltelefoner bruges hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller personalets arbejde.

Prøver og undersøgelser

Alle patienter i dialysebehandling får jævnligt taget blodprøver. Som regel hver 6. uge, eventuelt oftere, hvis der er behov. Akutte problemstillinger tages op med det samme og ellers gennemses prøverne af sygeplejerske og læge hver 6. uge, hvorefter der gives besked.

Påklædning

Under dialysebehandlingen har man sit eget tøj på. Vi anbefaler, at det er afslappet og behageligt tøj. I Dialysens venterum er der et skab til hver patient til opbevaring af personlige ejendele og ting/tæppe, som bruges under behandlingen.

Rygning

Det er kun tilladt at ryge udenfor i de markerede områder.

Seksuallivet

På grund af den nedsatte nyrefunktion vil dannelsen af nye røde blodlegemer være svækket. Dette vil for mange dialysepatienter medføre blodmangel og deraf følgende træthedsfølelse. Trætheden kan indebære manglende evne til fysisk aktivitet, hvilket også kan gælde seksuallivet. Trætheden kan bedres, hvis man er veldialyseret. Lysten kan også på forskellig vis være påvirket. Man kan tale med personalet eller bede om en lægesamtale i forhold til problemstillingen.

Transport

Som hovedregel skal man selv komme til og fra dialysebehandling. Der kan være en periode, hvor man af helbredsmæssige årsager, ikke selv kan varetage transporten. I disse perioder vil man eventuelt være berettiget til befordring. Du kan opleve ventetid i forbindelse med samkørsel med taxi. Du kan læse mere om transport og befordring her

Særlige transportregler for HD patienter der er berettiget til befordring med Taxi

Tidligst ankomsttid til afdelingens venterum er ½ time før dialysetid og senest afhentningstid er ½ time efter afsluttet behandling. Transporttiden til og fra dialysen er max. 90 min. + normal køretid.

Transplantation

Som alternativ til dialysebehandling er nyretransplantation. For nogle patienter er dette en mulighed, enten med en nyre fra en afdød eller en nyre fra et familiemedlem eller en god ven. Dialysepatienter kan tale med personalet og lægen om muligheden herfor. Det er altid en lægelig vurdering, om man kan være egnet til transplantation. For patienter i vores region foregår udredning af eventuel donor og nyretransplantation på Odense Universitetshospital.

Tørvægt

Dialysepatienter kan have problemer med overskydende væske i kroppen. Alle dialysepatienter får en ”tørvægt” tilpasset. Med en ”tørvægt” menes den vægt, hvor der ikke er væskeoverskud i kroppen. For meget væske i kroppen er en stor belastning for hjertet og kan blandt andet give hævede fødder, ben, hænder, åndedrætsbesvær og forhøjet blodtryk.

Væske

Mange dialysepatienter vil på grund af den dårlige nyrefunktion få nedsat eller helt ophørt urinproduktion. Det betyder for mange, et daglig reduceret væskeindtag. Hvor meget den enkelte må drikke, er individuelt og fastlægges af Dialysens læger.

APPFWU02V