Skip til primært indhold

Fora og netværk

Læs mere herunder

På Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus er en række fora og netværk på forskningsområdet, som sammen skaber dialog om ny forskning på tværs af sygehuset og  fagområder. Læs mere om de forskellige fora og netværk i nedenstående.

Strategirådet for Forskning på Esbjerg og Grindsted Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi.

En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 

Der afholdes 2-3 møder om året. Henvendelser om emner, der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk

Medlemmer af strategirådet

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder, IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus, Klinisk professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Gastroenterologisk Afsnit

Forskningsledere og professorer

 • Axel Brandes, professor, Kardiologi
 • Charlotte Overgaard, professor, IST - Sundhedsfremme samt Esbjerg Sygehus
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling
 • Else Bladbjerg, Forskningsleder, professor, Enheden for Tromboseforskning
 • Frede Donskov, Professor i onkologi
 • Gabriele Berg-Beckhoff, professor, IST - Sundhedsfremme og metodisk rådgiver Esbjerg og Grindsted Sygehus
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, klinisk lektor, Cheflæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Mette Munk Lauridsen, forskningsleder, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afd.
 • Niels Peter Rønnow Sand, Forskningsleder, Klinisk professor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afsnit
 • Peter Biesenbach, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Fælles Akutmodtagelse
 • Rikke Beese Dalby, Forskningsleder, Klinisk lektor, konstitueret cheflæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Tobias Sejbæk, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Neurologisk Afdeling
 • Zhijun Song, Forskningsleder, Klinisk Lektor, overlæge, Klinisk Mikrobiologi

To repræsentanter for kliniske lektorer

 • Bibi Gram, lektor, ph.d., Endokrinologi - Bariatri og Diabetes
 • Troels Korshøj Bergmann, klinisk lektor, ph.d. overlæge, Klinisk Biokemi og Farmakologi

To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen

 • Chefsygeplejerske Birgitte Vestenaa
 • Cheflæge Jens Jakob Herrche Petersen

Repræsentant for ph.d.-studerende

 • Marianne Skalborg Jepsen, læge og ph.d.-studerende

Repræsentant for postdocs

 • Lars Lykke Hermansen, ph.d., post.doc., læge

Repræsentant for eksterne lektorer

 • Per Heden Andersen, ekstern lektor

To repræsentanter for patienter og pårørende

 • Er udpeget

Kommissorium for strategirådet

Læs kommissoriumet her.

Forskercafé henvender sig til alle forskningsinteresserede på tværs af faggrupper og afdelinger på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Formålet er at skabe og vedligeholde et forskningsnetværk på tværs af afdelinger.

Møderne indeholder præsentationer af igangværende forskningsprojekter og oplæg om relevante emner eksempelvis statistik, litteratursøgning eller udlandsophold i forbindelse med ph.d.

Møderne er et vigtigt element i at give kommende forskere mulighed for at komme i kontakt med kliniske lektorer, andre potentielle vejledere, forskere, klinikere og administratorer.

Der afholdes forskercafé fire gange om året, som én gang om året afsluttes med fællesspisning. Program annonceres på forskningshjemmesiden. 

Kommende møder

 • Kommende datoer for forskercafe annonceres her.

Forskercaféudvalget


Helle Agger-Nielsen

Ph.d.-studerende, læge
Øre-, Næse- og Halsafdelingen
Helle.Elisabeth.Agger-Nielsen@rsyd.dk

Mikkel Kolind
Ph.d.-studerende, Cand. Scient.
Forskningsgruppen for Endokrinologi - Bariatri og Diabetes
Mikkel.Emil.Iwanoff.Kolind@rsyd.dk 

Frederik Novak Stenstad
Ph.d.-studerende, læge
Neurologisk Forskningsenhed
Frederik.Novak.Stenstad@rsyd.dk

Forskningsforum er for forskere og forskningsmedarbejdere

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder. Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskere og forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde.

På møderne vil der være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt. Stor forskningserfaring er ikke et krav for deltagelse i møderne, og alle med interesse for forskning er velkomne til at blive en del af SUND_SVS forskerforum.

Der holdes som udgangspunkt to møder i perioden februar-maj og to møder i perioden september-december. Dagsordner for de enkelte møder sendes ud til netværkets medlemmer ca. 14 dage før møderne. 

Kommende møder

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til de kommende møder, som finder sted:

Programmet for kommende møder vil blive delt på forskningshjemmesiden.

Kontakt

Det er lektor Bibi Gram, som er tovholder for netværket. For nærmere information og tilmelding til netværket kan Bibi Gram derfor kontaktes:

Bibi Gram
Lektor, ph.d.
Tlf. 7918 2356
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk 

APPFWU02V